KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU WEB SİTESİ MÜŞTERİSİ AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizi işleyen “veri sorumlusu” olarak ifade edilmiş olup veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda kişisel verileriniz; AYDIN SÜT MAMÜLLERİ VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket” veya “Aydın Süt”) tarafından metnin devamında açıklanan hususlar çerçevesinde işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında ilgili kişiler kişisel verisi işlenen gerçek kişiler olarak tanımlanmış olup işbu aydınlatma metni “Web Sitesi Müşterisi” kişi grubuna yönelik hazırlanmıştır. Buna göre Web Sitesi Müşterisi;  Aydın Süt’ün markası Ariste Peynir Dükkanı’na ait internet sitesinde (www.aristegelse.com) kullanıcı profili oluşturmuş ve/veya web sitesinden ürün almış ve ziyaret etmiş gerçek kişilerdir.

 

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir. İşbu metin kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.

 • Kimlik Verisi : Ad-soyad, kullanıcı şifresi, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi
 • İletişim Verisi : E-Posta adresi, telefon numarası, fatura adresi ve gönderim adresi, faks  numarası
 • İşlem Güvenliği Verisi: tarayıcı bilgileri, web site çerez kayıtları, IP adresi, erişim logları, şifre ve parola bilgileri
 • Müşteri İşlem Verisi: Firma Adı, Kargo Takip Numarası, Satın Alınan Ürün Bilgileri, Sipariş No, Alışveriş geçmişi bilgileri, Talep, memnuniyet ve şikayet bilgileri, IBAN veya banka hesap bilgileri (ücret iadesi talep edip de çeşitli sebeplerle iadenin kredi/ banka kartına yapılamadığı müşterilerde), Fatura tarihi, Fatura numarası, hediye notu bilgisi.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Aydın Süt, 6698 Sayılı Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanır:

 

-İnternet sitesi üyeliklerinin açılması ve kullanıcı bilgilerinin kayıt altına alınarak online hizmetlerin yürütülmesinin sağlanması

-Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek

-Sözleşmelerin kurulması ve yürütülmesi

-Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

-Ürün ve hizmetlerimizde yapılan yenilik ve gelişmelerden haberdar edilmesi

-Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin arttırılması

-Müşteri ile iletişime geçilmesi

-Sipariş takibinin yapılması

–Bilgilendirme, ürün tanıtımının yapılması

-Elektronik ileti faaliyetlerinin yönetilmesi ve sağlanması

-Müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi

-Web sitesi geliştirmelerinin yapılması ve performansının arttırılması

-Web sitesinin fonksiyonunu arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir. Kanunda sayılan hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmadığı hallerde ise açık rızanız ile kişisel verileriniz işlenir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; internet sitelerimiz, mağazalarımız, saha ekiplerimiz, çağrı merkezlerimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında, veya şikayet/tüketici memnuniyeti uygulamaları için sosyal medya mecraları, destek hizmeti alınan şirketler, ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıda da belirtildiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmadığı hallerde ise açık rızanız dahilinde kişisel verileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;  iş faaliyetinin sağlanması için gereken minimum kişisel veri miktarıyla sınırlı olmak kaydıyla gerekli güvenlik önlemleri alınarak yukarıdaki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlara ek olarak perakende satış ve hizmetlerinin sunulması, finans faaliyetlerinin yürütülmesi (Sigorta, yatırım, bankacılık ve kredi kartı işlemleri dahil), E-Ticaret hizmetinin sunulması amaçlarıyla; Aydın Süt’ün  yurtiçindeki veya yurtdışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına ve/veya hissedarlarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, avukatlara aktarılabilir.

 

Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVK m.9’a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Fakat aşağıdaki hallerde;

 • Yeterli korumanın bulunması
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla kişisel verisi işlenen gerçek kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVKK’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Müşteri tarafından internet sitesinde paylaşılan bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağına kabul ve beyan etmişlerdir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi başvuru formunda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU YÖNTEMİ

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından ayrıca oluşturulmuştur.

Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı KVKK.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu internet sitemizde yer alan başvuru politikası kapsamında doldurduğunuz formu yine başvuru politikasında belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca bu konuda her zaman bizimle iletişime geçerek başvurunuzu ne şekilde yapacağınıza ilişkin destek alabilirsiniz.